Verslag oprichtingsbijeenkomst Energiecoöperatie Duurzaam Slotervaart

Op 5 Juni 2024 verzamelden 85 bewoners zich in de Pro Rege School

 1. David Zuilhof: Opening en presentatie van de energiecoöperatie
 2. Gastspreker: Ted Zwietering van Ketelhuis WG Amsterdam, een succesvol lokaal warmteproject
 3. Gijs van der Lelij: Terugblik uitkomsten verkennend onderzoek DWA, uitgangspunten voor de energiecoöperatie
 4. Gastspreker: Harry de Brauw van waternet
 5. Gert van Velzen: Presentatie over warmtenetten, onze wijk en het komende haalbaarheidsonderzoek
 6. Vragen

Verslag

1. David Zuilhof: Opening en feestelijk oprichting energiecoöperatie
Het is een drukbezochte avond. De nieuwe coöperatie werkt aan een duurzame en betaalbare warmtevoorziening, in beheer van de buurtbewoners en zonder winstoogmerk. David Zuilhof is gespreksmeester, en demonstreert live hoe je via de nieuwe website lid kan worden! Voor 10,- per jaar ben je al lid. Deze bijdrage wordt beheerd door de penningmeester en gebruikt voor activiteiten die de coöperatiedoelen ondersteunen, zoals juridische kosten, huur van ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten, websitekosten en reiskosten voor ontmoetingen met stakeholders. Econobis van EnergieSamen ondersteunt met administratieve software.

2. Ted Zwietering van KetelhuisWG Amsterdam
Eerst wordt recent nieuws besproken: Gisteren is er in de tweede kamer een wet aangenomen waardoor energiegemeenschappen een belangrijke plek innemen de energietransitie in Nederland. In de wet is ook opgenomen dat energiecoöperaties energie uit kunnen wisselen (local for local). Energiegemeenschappen worden ook door het Rijk erkend als een oplossing voor dat het anders moet. Recent heeft Energie Samen heeft een organisatie opgericht om de ontwikkeling van coöperaties te financieren, een ontwikkelfonds maar dat is niet gericht op de provincie Noord-Holland

Naast de overheid, de stad en de markt is een ideologische burgerbeweging bezig, die opkomt voor de burger. Ook zo gestart op het WG terrein (Wilhelmina Gasthuis) met het KetelhuisWG. 30 verschillende gebouwen met verschillende energielabels. KetelhuisWG is strikt gefocust op de energietransitie, en ze kwamen in de onderzoeksfase erachter dat aquathermie de voorkeur heeft. De warmte komt van het Jacob van Lennepkanaal. Met de 650 meter kade kun je ongeveer 1500 huizen verwarmen.

Hiernaast willen ze een windmolen gebruiken om naast warmte ook groene elektriciteit te leveren. Er zijn prijsafspraken gemaakt met de windleverancier, KetelhuisWG heeft prijsgarantie voor deelnemers voor de komende 30 jaar.

Belangrijke belofte voor KetelhuisWG is: Betaalbaar, Duurzaam en Van ons.

Betaalbaarheid betekent voor KetelhuisWG dat bewoners niet meer betalen dan het gemiddelde dat ze in de afgelopen vier jaar betaald hebben aan gas/electra. Dit is vastgelegd in een startcontract wat is besproken met bewoners. Woningcorporatie ging pas mee als 70/80 procent van inwoners mee wilden doen. Dat is KetelhuisWG gelukt. Transparantie is erg belangrijk binnen de coöperatie.
KetelhuisWG werkt met 5 werklijnen: Bewoners, financiën, gebouwen, organisatie, techniek. De werklijnen worden geopereerd door professionals, die aangestuurd worden door een kopgroep van 10 mensen uit de buurt die het initiatief hebben gedragen. Dit hebben ze vrijwillig gedaan
College heeft vastgesteld dat Amsterdam van het gas af gaat. Hier kunnen ze van uit gaan. Het hele proces is gedocumenteerd op Plankenzondergas.nl

3. Gijs van der Lelij: Terugblik uitkomsten verkennend onderzoek DWA, uitgangspunten voor de energiecoöperatie
Conclusies onderzoek dat is uitgevoerd door DWA van het gas af kan op twee manieren: warmtenet of warmtepompen.
Als groep heeft Duurzaam Slotervaart 4 peilers;

 • Het tot stand brengen van een collectieve oplossing voor duurzame warmtevoorziening voor onze wijk
 • Het verkrijgen van zeggenschap over de warmtevoorziening in onze wijk
 • Het leveren van warmte tegen een prijs gelijk aan of lager dan demarktprijs
 • Het ontplooien van andere activiteiten met als doel de klimaatimpact van de wijk te verkleinen of de biodiversiteit in de wijk te vergroten

Een korte video van Waternet werd vertoond om de optie van aquathermie uit te leggen

4. Harry de Brauw van Waternet
Waternet doet momenteel een onderzoek naar de impact van aquathermie op het leven en de kwaliteit van het water
Wat is het effect op het micro-organische leven? Er zijn nog geen concrete resultaten, maar wat nu al wel gezegd kan worden is dat, vanwege de grote van de Sloterplas, er sowieso ruimte is om energie af te nemen zonder de kwaliteit van het water te schaden. Aanbod van Waternet is om (wat ze nu doen) de onderzoeksresultaten verder te helpen. Ook met betrekking tot de haalbaarheidsstudie van Duurzaam Slotervaart. Onderzoek richt zich erop om bio-organismes niet te schaden. Dit is nog nooit onderzocht, wereldwijd.

Hoeveel huizen verwarmd kunnen gaan worden is nog onduidelijk. Er zijn veel initiatieven die beginnen er claim op te leggen, interessant om binnenkort te weten hoeveel huizen gebruik kunnen gaan maken van de sloterplas als warmtebron.

5. Gert van Velzen: Presentatie over onze wijk en het komende haalbaarheidsonderzoek
We gaan in de haalbaarheidsfase de drie opties af om van t gas af te gaan onderzoeken; Individueel, stadswarmte of coöperatief warmtenet. Het gaat daarbij om de het naast elkaar leggen van technische- en financiële haalbaarheid, de impact op het milieu en de wensen bewoners. Projecten worden haalbaar door de scope te vergroten. De wijken om duurzaam Slotervaart heen zijn geschikt om samen een warmtenet te realiseren. We gaan daarom samen verder met huurders, verhuurders en eigenaren in de volgende vier buurten: Emanuel van Meterenbuurt, Jacques Veldmanbuurt, Louis Crispijnbuurt en Jacob Geelbuurt.

Het Haalbaarheidsonderzoek moet antwoorden geven op heel veel vragen

 • Welke investeringen zijn nodig en wat zijn de opbrengsten?
 • Welk draagvlak van bewoners en wooncorporaties is minimaal nodig?
 • Wat is het tijdspad en kunnen we versnellen?
 • Wat is er aan vergunningen, onderzoeken en uitwerkingen nodig?
 • Wat zijn mogelijke scenario’s en alternatieven?

In opdracht gaat een extern adviesbureau aan deze opgave werken. We benaderen hiervoor:

 • Grote partijen in de buurt voor kennis, expertise en mogelijke investeringen;
 • U, voor uw mening, inzichten, betrokkenheid en steun.

Word dus lid, volg de nieuwsbrieven en volg onze voortgang!

Afsluiting:
Haalbaarheid is nu de volgende stap. Voor de bewoners: word lid!

Met dank aan: Gastsprekers Ted Zwietering van KetelhuisWG, Harry de Brauw van Waternet, Max Hormeijer, duurzaamheidscoördinator van stadsdeel Nieuw West (notulen) en Sander Willemsen, regisseur energie transitie van de gemeente Amsterdam die er online bij was.

De presentaties zijn hieronder te bekijken